Obchodné podmienky pre frézovacie centrum ALLdent s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spoločnosti ALLdent s.r.o., ktorá prevádzkuje dentálne frézovacie centrum na výrobu stomatoprotetických konštrukcií pre zubné laboratóriá, prípadne iné firmy pôsobiace v stomatológii, sú záväzným ustanovením a zhŕňajú vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi spoločnosťou ALLdent s.r.o. , ulica K nemocnici 39/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 95701, IČO:36345415, DIČ: 202 202 22 44  IČ DPH: SK 202 202 22 44, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne  pod spisom vložka číslo:  15780/R (ďalej len Dodávateľ) a fyzickými alebo právnickými osobami v úlohe zákazníkov (ďalej len Odberateľ) .Spoločnosť ALLdent s.r.o. si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek upraviť. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2019.
2. Frézovacie centrum

Frézovacie centrum ponúka možnosť objednať výrobu stomatoprotetických konštrukcií (ďalej len "tovar, zákazka") a to on-line na webových stránkach www.alldent.sk, alebo na emailovej adrese info@alldent.sk a to zaslaním súborov vlastného digitálneho modelu, alebo zaslaním modelu klasického.


3. Objednávka

Objednávku urobí Odberateľ priamo v internetovom obchode, alebo emailom. Podmienkou objednávky je registrácia na webových stránkach www.alldent.sk , alebo zaslaní firemných údajov na adresu info@alldent.sk. Po zadaní elektronickej objednávky je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú.

3.1. Odberateľ je zodpovedný za správnosť a kompletnosť kontaktných a firemných údajov.


4. Ceny

Ceny tovarov, služieb a doručenie sú uvedené v cenníku internetového portálu www.alldent.sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané v cenníku sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Súčasťou zásielky je doklad o kúpe v našom obchode - faktúra. Ceny poštovného a balného smerom k dodávateľovi hradí odberateľ.


5. Doba dodania produktov

Objednávky zaslané do 10.h dopoludňajší začneme spracovávať ešte v ten istý pracovný deň. Maximálna doba do expedície zákazky sú tri pracovné dni. Spoločnosť  ALLdent s.r.o., využíva na prepravu dopravnej spoločnosti DHL express.  V prípade, že Dodávateľ nie je schopný zaistiť vyexpedovania tovaru do troch dní, kontaktuje Odberateľa, informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohovorí s Odberateľom spôsob realizácie tejto objednávky.


6. Spôsob platby

Ku každej zákazke je priložená faktúra, ktorá má 14 dňovú splatnosť od odoslania produktu zákazníkovi to je od dátumu jej vystavenia. Pri nezaplatení faktúry si vyhradzujeme právo na penále, ktoré je stanovené vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


7. Záruka a Reklamačný poriadok

Firma ALLdent s.r.o. dáva záruku na produkty z frézovacieho centra päť rokov. Táto záruka sa vzťahuje len na odberateľa a len odberateľovi je dodávateľ zodpovedný.


7.1. Záruka sa vzťahuje na chyby produkcie a chyby materiálu. 7.2. Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za indikácie výrobkov, ich aplikácie či spôsob použitia. 7.3. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek pochybenia pri digitálnom návrhu odberateľa 7.4. Dodávateľ zodpovedá za správnych parametrov ním navrhovaných digitálnych modelov a ich dosadenie s výnimkou bodu 7.5. 7.5. Dodávateľ nie je zodpovedný za nedosadnutie konštrukcie z dôvodu prílišnej disparalerity implantátov (bone level) alebo preparovaných zubov.  Redukciu dosadov dodávateľ nevykonáva. Reklamácia musí byť podaná písomne (email) a musí byť podložená chybným výrobkom. 7.8. Reklamácia sa neuznáva na pády či iné neodborné zaobchádzanie užívateľom 7.9. Uznanie reklamácie je výhradne v rukách dodávateľa a je na ňom posúdení typu lomu, Chiping, pigmentácie, oxidácii či iné mechanické deformácie. 7.10. Za poškodené výrobky pri zasielaní odberateľovi, zodpovedá dodávateľ ktorý túto zodpovednosť prenesie na doručovaciu firmu. Odberateľ má povinnosť túto skutočnosť bezodkladne odberateľovi oznámiť.

 

8. Ochrana osobných dát

8.1 Súhlasím s tým, že spoločnosť ALLdent s.r.o.  je ako správca, oprávnená zaradiť Odberateľom poskytnuté údaje v rozsahu - e-mailová adresa - do databázy príjemcov obchodných oznámení. Ďalej súhlasím s ich následným spracovaním, a to aj prostredníctvom spracovateľa pre účely zasielania informácií, noviniek a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona . A to na obdobie do odvolania tohto súhlasu s tým, že k týmto údajom môžu byť v budúcnosti priradené za podmienok zákona i ďalšie údaje.

8.2 Odberateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môžem na spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môžem obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov . Osobné údaje Odberateľa je možné na základe písomnej žiadosti či zaslaním e-mailu na adresu info@alldent.sk odstrániť z databázy.

8.3 Osobné údaje odberateľ dodávateľovi neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

8.4 Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

8.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo nezaslať objednávku urobenú Odberateľom, ktorý zadal neplatný email, alebo neplatné telefónne číslo.

8.6 Zároveň Odberateľ prehlasuje, že je oprávneným užívateľom poskytnuté e-mailové adresy a v prípade, že sa jedná o firemné e-mailovú adresu, poskytuje vyššie uvedený súhlas k jej využitie za účelom zasielania obchodných oznámení v mene spoločnosti, ktorá danú e-mailovú adresu vlastné alebo oprávnene užíva.

8.7 Spoločnosť ALLdent s.r.o. prehlasuje, že náš web používa cookies len z technických účelov, a že v nich neukladáme žiadne osobné údaje, ani ich ďalej nijako nespracovávame.

Frézovacie centrum

Ak ste existujúci užívateľ registrujte sa tu.
Ak ste nový užívateľ registrujte sa tu.
Kontakt
K nemocnici 39/6
95701 Banovce nad Bebravou
Slovensko

+421 905 396694
info@alldent.sk
Certifikáty
Sociálne siete
Copyright © 2023 Alldent. Všetky práva vyhradené.